01

Yoichi Umetsu

Spread the jam on the Mount Takao

second opinion

2018

Video

4min 27sec

© Yoichi Umetsu, Courtesy of URANO, Tokyo

"About Community"


Exhibitors: Hisao Matsuura / Funaitakehiko / Yumi Ando / Yoichi Umetsu / Yu, Romo / Haruki Ohno / Shibuhouse Secession

Curated by: Yoichi Umetsu

April 21 - May 26, 2018

Opening reception: April 21 (Sat) 18:00 - 20:00


<Symposium>

"About Community"

May 12 (Sat) 17:00 - 20:00

Lecturers: Hisao Matsuura, Yoichi Umetsu, Kosai Hori, Yukiko Yokoyama (21st Century Museum of Contemporary Art Kanazawa)Daisuke Takahashi


"Sleeping painting"

April 21 - May 19, 2018

Opening reception: April 21 (Sat) 18:00 - 20:00